ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

Sri Kalleshwaraswamy Singatagere

The Sri Kalleshwara Swamy Singatagere arise, god of Hindus located in Singatagere Kadur taluk, Chikmagalur dist,

ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಡೆಯ

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

Jai Sri Kalleshwara

Subscribe to our bi-weekly newsletter with stories from our latest adventures and the travel tips