ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಕಡೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ

Sri Kalleshwaraswamy About Us